1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas arba Asmens duomenų valdytojas - VŠĮ „Pilnas maistas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti viešoji įstaiga, kurios Pardavėjo kodas 304689880, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (Valstybės įmonė „Registrų centras“, Vilniaus filialas), esanti El. parduotuvės administratoriumi.

1.2. Pirkėjas arba Duomenų subjektas - veiksnus pilnametis, t. y. 18 (aštuoniolikos) ir daugiau metų fizinis asmuo arba nepilnametis veiksnus asmuo, turintis ne mažiau kaip 16 (šešiolika) metų ir tėvų arba rūpintojų sutikimą (išskyrus emancipacijos atvejį), kuris naudojasi Pardavėjo El. parduotuvės Paslaugomis, kurio asmens duomenis tvarko Pardavėjas vadovaujantis šia Privatumo politika bei Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

1.3. El. parduotuvė – Pardavėjo elektroninė parduotuvė adresu www.futurefood.lt.

1.4. Paslaugos – visos Pardavėjo teikiamos paslaugos.

1.5. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.6. Asmens duomenų tvarkymas - bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, paieška, skleidimas, panaikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.7. Partneris – juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Pardavėjui, susijusias su Pardavėjo vykdoma veikla, arba parduodantis jai prekes, arba vykdantis su Bendrove bendrus projektus, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodaros akcijas, bendras pardavimų kampanijas, lojalumo programas, ir kt., žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose puslapiuose, El. parduotuvėje, mažmeninės prekybos parduotuvėse, prekybos tinkluose, ir kt.

1.8. Slapukas – atitinkamas failas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš El. parduotuvės tinklapio į El. parduotuvės lankytojo kompiuterį ar mobilųjį įrenginį tam, kad El. parduotuvės administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą El. parduotuvėje, taip pat palaikyti tinkamą El. parduotuvės funkcionalumą.

1.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta elektroniniu paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.10. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis El. parduotuvės paslaugomis.

1.11. Paskyra – pagrindiniai Pirkėjo prisijungimo prie El. parduotuvės duomenys, kuriuos sudaro vienas elektroninio pašto adresas arba vartotojo vardas ir Slaptažodis.

1.12. Vartotojo vardas - tai Pirkėjo sukurtas unikalus vartotojo vardas, skirtas prisijungti prie El. parduotuvės.

1.13. Slaptažodis – tai Pirkėjo sukurta unikali skaičių, raidžių, arba skaičių ir raidžių arba kitų simbolių kombinacija, kurią suvedus galima prisijungti prie El. parduotuvės.

2. NUOSTATOS

2.1. Pirkdamas El. parduotuvėje arba registruodamas Paskyrą Pirkėjas suteikia teisę Pardavėjui atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais.

2.2. Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika, Pardavėjo vidaus Asmens duomenų tvarkymo tvarka.

2.3. Pardavėjo Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais:

2.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

2.3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

2.3.3. Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

2.3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;

2.3.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

2.3.6. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;

2.3.7. Pirkėjo Asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.

2.4. Laikoma, kad Pirkėjas, pirkdamas El. parduotuvėje, perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Pirkėjas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo ir nepirkti prekės El. parduotuvėje.

2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti El. parduotuvėje ir bet kada ją atsispausdinti. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Pardavėjo nuožiūra.

2.6. Pirkėjas gali pateikti užsakymą El. parduotuvėje per savo Paskyrą prisiregistravus El. parduotuvėje.

2.7. Pirminės registracijos prie El. parduotuvės metu per Paskyrą, Pirkėjas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą bei sugalvoti saugų Slaptažodį bei pateikti tikslius Asmens duomenis El. parduotuvei. Pirkėjas atsako už jų teisingumą. Sukūrus Paskyrą, Pirkėjui suteikiamas identifikavimo kodas.

2.8. Naudodamasis Paslaugomis, taip pat pirkdamas El. parduotuvėje Pirkėjas visuomet privalo pateikti tikslius Asmens duomenis El. parduotuvei ir atsako už jų teisingumą.

2.9. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti bei papildyti Asmens duomenis Paskyroje arba panaikinti Paskyrą.

2.10. Pirkėjas privalo neatskleisti Slaptažodžio tretiesiems asmenims ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui.

3. ASMENS DUOMENYS

3.1. Pardavėjas gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

3.1.1. El. prekybos tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), pirkimų istorija (pirktų prekių rūšys, išleistų pinigų sumos);

3.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: gyvenamoji vieta (adresas), vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

3.1.3. Elektroninių užklausų administravimo tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, telefono numeris;

3.2. Tiek registruodamasis El. parduotuvėje pirmą kartą, tiek darydamas kiekvieną užsakymą Pirkėjas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų (gyvenamoji vieta (adresas), vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas) tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus (e. naujienas su pasiūlymais ir straipsniais, SMS žinutes), Pirkėjas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai Bendrovę žemiau nustatyta tvarka, Pardavėjas nebetvarkys jo Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųs Pirkėjui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Pirkėjo užsakymu susijusią informaciją. Taip pat Pirkėjas gali savanoriškai prenumeruoti įvairių Pardavėjo prekių ženklų naujienlaiškius El. parduotuvėje.

3.3 Pirkėjas bet kada turi teisę atšaukti savo sutikimą Pardavėjui tvarkyti Pirkėjo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Pardavėjui elektroniniu paštu team@futurefood.lt arba telefonu 8 676 78874 ir aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų (e. naujienų su pasiūlymais ir straipsniais, SMS žinučių). Tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimas nutraukiamas Pirkėjo aiškiai įvardintu elektroninio pašto adresu ir/ar mobilaus telefono numeriu.

3.4. Asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Pardavėjo teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Tvarkant asmens duomenis Pardavėjas gali priskirti Jus tam tikrai kategorijai, kad pateiktų individualius pasiūlymus, pritaikytų turinį pagal vartotojo interesus, informuotų apie prekes ir paslaugas. Tai daroma tik pasiūlymo pateikimo tikslu ir nesukels Jums jokių teisinių padarinių ar kitokio didelio poveikio. Pardavėjas imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

3.5. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją su prašymu:

3.5.1. suteikti informaciją apie tvarkomus Pirkėjo asmens duomenis;

3.5.2. kreiptis su prašymu ištaisyti Pirkėjo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinęs su asmens duomenimis, Pirkėjas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

3.5.3. kreiptis su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinęs su savo asmens duomenimis, Pirkėjas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;

3.5.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Pirkėjo asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Pardavėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

3.5.5. susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte Pardavėjui, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Pardavėjas tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkėlimą).

3.6. Pirkėjo Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.6.1. Kuomet yra gautas Pirkėjo sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;

3.6.2. Asmens duomenys El. prekybos tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Pardavėjui paslaugas, susijusias su Pardavėjo vykdoma veikla;

3.6.3. Partneriams, priklausantiems tai pačiai įmonių grupei, esantiems Europos Sąjungos valstybėje narėje, dėl IT sprendimų, finansinės/buhalterinės apskaitos;

3.6.4. Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.

3.7. Pirkėjui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. Pirkėjas turi teisę išreikšti nesutikimą iš karto, arba vėliau.

3.8. Pirkėjas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduodami Parneriams vykdant Pirkėjo užsakymą, pateiktą El. parduotuvėje, taip pat Pardavėjui teikiant Paslaugas Pirkėjui, taip pat Pardavėjo Partneriams.

3.9. Jei Pirkėjas nesutinka su Privatumo politika, Pirkėjas neturės galimybės naudotis El. parduotuvės paslaugomis. Pirkėjas gali išreikšti savo nesutikimą su šią Privatumo politika nustatyta tvarka.

3.10. Pardavėjas, įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Pardavėjo taikomos Asmens duomenų apsaugos priemonių lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės reikalavimus.

3.11. Pirkėjas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar Pirkėjo Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, jo Asmens duomenys būtų saugomi Pardavėjo serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje.

3.12. Gavusi Duomenų subjekto nurodymą ar paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pardavėjas pateikia Pirkėjui atsakymą, patenkinant prašymą/nurodymą arba motyvuotai atsisakant tai padaryti, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi datos. Jeigu Duomenų subjektas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu.

3.13. Tam, kad El. parduotuvėje Pardavėjas galėtų pasiūlyti Pirkėjui visavertes paslaugas, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija (Slapukai), kuri naudojama Pirkėjo, kaip ankstesnio El. parduotuvės naudotojo, atpažinimui, renkant El. parduotuvės lankomumo statistiką, informaciją apie pirkinių krepšelį. Pirkėjas bet kada gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus.

4. KITOS NUOSTATOS

4.1. Pardavėjas turi teisę keisti, papildyti Privatumo politiką visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami El. parduotuvėje.